hoofding

Clubreglement

 

1. Doelstellingen van de jachtclub van VVW Leuven

1.1. Aanmoedigen en promoten van het watertoerisme door regelmatig activiteiten te organiseren die, in het bijzonder, het toervaren en het motorbootvaren ten goede komen.

1.2. Een jachthaven uitbaten in de Leuvense Vaartkom waar clubleden en bezoekers kunnen genieten van een ligplaats voor hun jachten en gebruik maken van de voorhanden zijnde accommodatie.

1.3. In goede verstandhouding werken met het Leuvens Stadsbestuur, met de directie en het personeel van De Vlaamse Waterweg NV en met andere verenigingen.

1.4. De clubleden, al of niet booteigenaars, technische en administratieve bijstand verlenen bij het beoefenen/beleven van hun hobby.

 

2. Lidmaatschap

2.1. Het lidmaatschap van de club is vereist voor de deelname aan haar activiteiten en organisaties, tenzij het bestuur er anders over beslist.

2.2. We onderscheiden twee soorten clubleden:

2.2.1. Hoofdleden met hun inwonende gezinsleden

2.2.2. Sympathisanten (persoonlijk)

2.3. Lidmaatschap impliceert het akkoord met dit clubreglement en bij gebruik van de jachthaven het bijhorend havenreglement.

2.4. Alleen fysieke personen kunnen als clublid aanvaard worden. De identiteit van het clublid wordt bewezen door een uitprint of uitlees van de elektronische identiteitskaart. Adressen met postbus worden niet aanvaard, tenzij het officiële adres gekend is.

2.5. Het lidmaatschap neemt aanvang bij het betalen van de geldende bijdrage.

2.6. Een lidmaatschap is jaarlijks hernieuwbaar en loopt tot 31 december.

2.7. Elk clublid dient jaarlijks lidgeld te betalen volgens het geldend clubtarief van dat jaar, rekeningen worden begin januari uitgestuurd. Het jaarlijkse lidgeld is onverdeelbaar. Gehele of gedeeltelijke terugvordering van het lidgeld, om welke reden ook, is uitgesloten. Leden die aansluiten in de loop van het jaar betalen de volledige bijdrage voor het lidmaatschap.

2.8. Een clublid dat verzuimt zijn jaarlijkse bijdrage te betalen voor de vervaldatum van de factuur wordt niet meer als clublid beschouwd.

2.9. Er wordt van ieder clublid verwacht, in alle omstandigheden, te zullen handelen als een goede huisvader en zich positief op te stellen tegenover de club en haar activiteiten. Bij het niet naleven van dit clubreglement of, indien van toepassing, het havenreglement, het niet opvolgen van de redelijke richtlijnen van een door het bestuur aangesteld persoon, zoals de havenmeester, kan het lidmaatschap opgezegd worden. Opzegging van lidmaatschap (vrijwillig of gedwongen) betekent automatisch het opzeggen van de eventuele ligplaats.

2.10. Verandering van belangrijke gegevens zoals adres, E-mail, telefoonnummers, inwonende gezinsleden, enz. dienen binnen acht dagen schriftelijk aan het secretariaat bekend gemaakt te worden.

2.11. In geval van betwistingen, van welke aard ook, die zouden leiden tot een gerechtelijke procedure zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd.

 

3. Verzekering VVW Leuven

3.1. Clubleden genieten van een aanvullende verzekering, door de club genomen, voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derde, dit tijdens het uitoefenen van georganiseerde clubactiviteiten. De voorwaarden van de verzekeringspolis zijn in te zien op het secretariaat.

3.2. Hoofdleden en hun inwonende gezinsleden genieten bij VVW vzw, de federatie waarbij VVW Leuven aangesloten is, van een aanvullende verzekering voor lichamelijke ongevallen tijdens het beoefenen van toervaren.

3.3. In de polis van de aanvullende verzekering van VVW vzw staat dat 75-plussers jaarlijks verplicht zijn een medisch attest af te leveren op de secretariaat. Een blanco attest is verkrijgbaar via het secretariaat.

 

3.4. Beide verzekeringen zijn aanvullend en kunnen niet samen bedongen worden.

 

4. Ligplaatsen in de jachthaven

4.1. We onderscheiden ‘vaste’ ligplaatsen voor leden met een vaartuig en ‘tijdelijke’ ligplaatsen voor bezoekers en verblijf van langere tijd.

4.2. Alle gebruik van de jachthaven vereist het naleven van het havenreglement.

4.3. Alleen een volwaardig hoofdlid kan voor zijn jacht, waarvan hij het grootste eigendomsaandeel bezit, een vaste ligplaats aanvragen met het formulier “Aanvraag voor ligplaats”. Het bestuur beslist over de toewijzing. De datum van het ontvangen van het aanvraagformulier bepaalt de volgorde van toewijzing van een ligplaats of de plaats op de wachtlijst. In het geval van een wachtlijst bepaalt de volgorde op de wachtlijst de toewijzing. Het verkeerdelijk voorstellen van het betrokken jacht bij de aanvraagprocedure kan bij aankomst in de jachthaven leiden tot een herziening van de beslissing over de aanvraag voor een vaste ligplaats.

4.4. De toekenning van een ligplaats wordt pas definitief na het betalen van het liggeld. Deze wordt gefactureerd op, en is verschuldigd vanaf, het moment van toewijzing.

4.5. De jaarlijkse ligplaatsvergoeding is één en onverdeelbaar en kan niet teruggevorderd worden. Ze kan noch geheel noch gedeeltelijk overgedragen worden aan derden.

4.6. De ligplaatsvergoeding toegewezen na één juli wordt berekend per breuk van de resterende maanden op twaalf, de lopende maand inbegrepen.

4.7. Het niet betalen van de ligplaatsvergoeding vóór de vervaldatum wordt aanzien als een opzegging van de ligplaatsovereenkomst. Het jacht dient dan door de eigenaar na binnen de maand verwijderd te zijn uit de jachthaven. Bij gebrek aan respons wordt de procedure beschreven onder 4.13 gevolgd.

4.8. Bij het aanduiden en het toewijzen van een ligplaats wordt rekening gehouden met de afmetingen, het type, het uitzicht en de staat van het vaartuig, ook, zo mogelijk, met de wensen van de eigenaar.

4.9. Aan boten van > 15 m waarvoor slechts een beperkt aantal ligplaatsen beschikbaar zijn, niet-vaarwaardige vaartuigen, vaste woonboten, vaartuigen met commerciële en/of economische doeleinden wordt slechts in uitzonderlijke gevallen een vaste ligplaats toegekend in de jachthaven. Dit mits akkoord met een bijzondere overeenkomst door VVW Leuven opgesteld.

4.10. Hoofdleden die geen vaste ligplaats in de jachthaven hebben kunnen, voor hun eigen boot, zonder vergoeding gebruikmaken van een tijdelijke ligplaats in de jachthaven gedurende maximum dertig dagen per jaar. De aanvraag voor een tijdelijke ligplaats van een clublid gebeurt schriftelijk via het secretariaat ten minste twee weken op voorhand.

4.11. Niet-leden kunnen voor een verblijf van langere tijd een tijdelijke ligplaats aanvragen (voor zover beschikbaar) . Na goedkeuring door het bestuur regelt de havenmeester de toewijzing van de ligplaats en de financiële afwikkeling volgens het geldend tarief.

4.12. Het recht op een vaste ligplaats vervalt onmiddellijk voor een clublid waarvan het betreffende jacht niet minstens verzekerd is voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en dekking van lichtings- en opruimingskosten. Elk clublid met een vaste ligplaats dient spontaan een kopij van het bewijs van verzekering over te maken aan het secretariaat, ook bij hernieuwing na vervaldatum.

4.13. Het clublid waarvan de boot verwaarloosd wordt zal door het bestuur aangemaand worden deze in orde te brengen. Bij gebrek aan respons zal met een aangetekend schrijven worden verzocht het betrokken vaartuig te verwijderen uit de jachthaven. Wordt hieraan na twee weken geen gevolg gegeven, zal de eigenaar met een tweede aangetekend schrijven op de hoogte gesteld worden van de te nemen maatregelen. Zonder gevolg op het tweede aangetekend schrijven zal het bestuur, twee weken na de verzending van het tweede aangetekend schrijven, over de feiten klacht neerleggen bij de rechtbank met een door de club aangezochte deurwaarder. Er zijn dan twee oplossingen mogelijk: ofwel zal de betrokken boot, in samenspraak met een aangestelde dijkwachter, verlegd worden naar een andere plaats elders op het Kanaal Leuven-Dijle. Alle kosten rond het verwijderen van het betrokken vaartuig zijn ten laste van de eigenaar. Ofwel, wanneer het betrokken jacht één jaar na de datum van het betreffende deurwaardersverslag nog niet verwijderd is uit de jachthaven, zal het vaartuig aanzien worden als een achtergelaten voorwerp en openbaar verkocht worden door een door de rechtbank aangestelde deurwaarder. (Art. 3 van de wet van 21/02/1983 inzake verkoop van achtergelaten voorwerpen.) De opbrengst van deze verkoop gaat, na aftrek van de onkosten, integraal naar de clubkas.

4.14. Het clublid of zijn gevolmachtigde die zijn jacht verkoopt dient het secretariaat hier schriftelijk van te verwittigen en verliest zijn recht op de betrokken ligplaats op de datum van de overdracht. Het betreffende clublid kan echter zijn recht op een ligplaats behouden indien hij binnen de drie maanden na de overdracht met een andere boot, waarvan hij de eigenaar is, zijn ligplaats terug inneemt.

4.15. Blijft een verkochte boot na de overdracht de ligplaats bezetten, dan zal aan de nieuwe eigenaar het tarief als bezoeker worden aangerekend, tenzij het bestuur er anders over beslist.

4.16. Het verlaten van de jachthaven met de boot voor meer dan drie dagen dient gemeld te worden aan de havenmeester. Bij langere afwezigheden kan de ligplaats en de elektra-aansluiting (welke door de ligplaatshouder niet mag afgesloten worden) voor bezoekers benut worden. Bij het terugkeren van het jacht naar zijn ligplaats, na meer dan drie dagen afwezigheid, wordt de havenmeester ten minste drie dagen vooraf verwittigd. De ligplaats wordt dan vrijgemaakt.

4.17. De overheid, het Leuvens Stadsbestuur en De Vlaamse Waterweg NV, laten niet toe dat personen zich domiciliëren op de gemeerde jachten in de jachthaven.

 

 

 

.

www.vvwleuven.be