hoofding

Havenreglement

 

 

  1. Definities

1.1. Onder jachthaven wordt verstaan de oppervlakten in de vaartkom en het kanaal welke beschreven zijn in de concessieovereenkomst van VVW Leuven vzw. met De Vlaamse Waterweg N.V. (vroeger WenZ) alsook de daarbij horende accommodatie.

1.2. De havenmeester is belast met de dagelijkse gang van zaken in de jachthaven en is bevoegd maatregelen te nemen die door elke gebruiker moeten opgevolgd worden (zoals het toewijzen van ligplaatsen, het innen van verschuldigde vergoedingen, toezien op de naleving van het havenreglement, …)

De havenmeester is bereikbaar van 09.00 tot 12.00 en 14.00 tot 18.00 op Gsm: 0498 50 03 87

1.3. Clubleden met een vaartuig kunnen een vaste ligplaats aanvragen. Uit hoofde van hun lidmaatschap van VVW Leuven vzw verklaren zij zich akkoord met het clubreglement en dit havenreglement.

1.4. Een bezoeker is een niet-clublid die met een vaartuig de haven bezoekt. Een bezoeker dient zich bij eerste gelegenheid bij de havenmeester te melden die een tijdelijke ligplaats kan toewijzen. Door het afmeren van zijn vaartuig in de jachthaven onderwerpt hij zich aan dit reglement. De vergoeding voor ligplaats en nutsvoorzieningen wordt bij aankomst betaald aan de havenmeester volgens het geldend tarief. Het afgeleverde ontvangstbewijs dient gedurende het verblijf in de jachthaven zichtbaar op het vaartuig geplaatst te worden.

 

2. Algemene gebruiksregels voor gasten.

2.1. De jachthaven is een plaats waar het goed vertoeven is voor iedereen. Ieder heeft aandacht voor veiligheid, milieu en netheid, en vermijdt hinder te veroorzaken voor anderen.

2.2. Ieder dient ervoor te zorgen dat de poorten tot de steigers en het havenhuis correct afgesloten en op slot zijn.

2.3. Alle onregelmatigheden, van welke aard ook, in de jachthaven, dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de havenmeester of het clubbestuur.

2.4. Richtlijnen van de havenmeester dienen door iedereen opgevolgd te worden.

2.5. VVW Leuven vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade hoe dan ook ontstaan, of voor diefstal van welk eigendom dan ook.

2.6. In gevallen waarin het havenreglement niet voorziet, beslist het bestuur van VVW Leuven vzw.

 

3. Bijkomende gebruiksregels voor bezoekers en clubleden met een vaartuig.

3.1. De toegang tot de jachthaven is verboden aan vaartuigen die niet in goede staat van onderhoud verkeren of niet verzekerd zijn voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid en dekking van lichtings- en opruimingskosten. De havenmeester kan vragen dat een bewijs van verzekering voorgelegd wordt.

3.2. Bezoekers met een boot van > 15 m dienen voorafgaand aan hun bezoek contact op te nemen met de havenmeester en diens goedkeuring te verkrijgen voor een tijdelijke ligplaats.

3.3. Men dient de toegewezen ligplaats te gebruiken, deze kan niet aan derden in gebruik gegeven worden.

3.4. Vaartuigen dienen in orde te zijn met de geldende reglementeringen en over de nodige attesten te beschikken .

3.5. Een clublid met een vaste ligplaats kan één of meer genummerde sleutels dienende voor de steigerpoorten en het sanitair in bruikleen nemen. De havenmeester ontvangt de geldende borgsom en noteert de naam van de ontlener en het nummer van de sleutel. Een bezoeker aan wie een tijdelijke ligplaats wordt toegewezen krijgt een toegangscode hiervoor. De sleutels of code worden niet doorgegeven aan derden. Overtreders in dit verband worden uitgesloten van het recht op een ligplaats in de jachthaven.

3.6. Een vaartuig met een toegewezen ligplaats kan men met een eigen verlengkabel, van minstens 2.5 mm² en bij voorkeur uit één stuk, aansluiten aan het door de havenmeester aangeduide stopcontact. Deze kabel mag in geen geval hinderend zijn voor de doorgang op de steigers of de kade. Voor de veiligheid is elk stopcontact voorzien van een aardlekschakelaar tot 0,03 Amp. en een zekering van 10 of 16 Amp.

3.7. Een vaartuig met een toegewezen ligplaats kan zich melden voor het bunkeren met leidingwater. Waterkranen met Gardena koppeling zijn voorzien op de kade. De aansluitingen worden met eigen middelen gemaakt. Bij het schoonspuiten van de jachten dient het gebruik van het leidingwater tot het hoogst nodige beperkt te worden. In de winterperiode, 1 november tot 31 maart, kan de watervoorziening afgesloten worden i.v.m. vorstgevaar.

3.8. De vaartuigen voor dewelke een ligplaats toegewezen is zijn zindelijk en blijven degelijk onderhouden. In geen geval mag, door slecht onderhoud of verwaarlozing, het uitzicht van de jachthaven ontsierd worden. Slecht onderhouden jachten kunnen, na beslissing van het bestuur, gedwongen worden de haven te verlaten.

3.9. De steiger of kade, ter hoogte van een ligplaats, wordt zuiver en vrij van alle materialen gehouden door de titularis van deze ligplaats. Fietsen worden in de fietsenrekken geplaatst. Onder geen voorwaarde kunnen gasten, bezoekers of leden wijzigingen of constructies aanbrengen aan de jachthaven of diens uitrustingen.

3.10. Het aanmeren en vastleggen van de boten op het gebied van de jachthaven gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Versleten of niet aangepaste touwen dienen vervangen te worden. Niet-drijvende stootkussens, zoals autobanden, zijn verboden.

3.11. Iedere ligplaatshouder en bezoeker is verantwoordelijk voor de door hem of zijn vaartuig aangerichte schade aan de jachthaven, aan eigendommen van derden en overtredingen van de milieubepalingen. Schade en overtredingen worden onmiddellijk gemeld aan de havenmeester.

3.12. Bij het bunkeren van brandstof dienen alle nodige voorzorgen genomen te worden om vervuiling van omgeving en/of water (vaartkom, kanaal, …) te vermijden.

3.13. In de jachthaven zijn alle werken aan de boten die hinderlijk zijn voor het milieu en voor de andere boten verboden (stof, geluidshinder, verfspatten, slijpen, lassen, hogedruk reinigen, verfspuiten en dergelijke). Indien dergelijke werkzaamheden nodig zijn dient men met de havenmeester contact op te nemen.

3.14. Het afdekken van een jacht mag alleen met een esthetisch verantwoord zeil en alleen als ‘winterberging’, namelijk in de periode van 1 november tot en met 31 maart.

3.15. Proefdraaien met de schroef is verboden op de ligplaatsen.

 

3.16. Afval.

3.16.1. Clubleden nemen hun afval mee naar huis.

3.16.2. Bezoekers deponeren afval gescheiden in daartoe voorziene inrichtingen, glas kan in de ondergrondse glascontainer schuins over het warenhuis Albert Heyn .

3.16.3. Oliehoudend water uit de bilge kan voorlopig niet geloosd worden.

3.16.4. De afvalwatertank (grijs water) kan voorlopig niet geloosd worden.

3.16.5. In de berging van het havenhuis staat een afvalcontainer voor restafval.

3.16.6. Vaste uitwerpselen van huisdieren worden opgeruimd en komen bij het restafval.

3.16.7. Andere vormen van afval dienen afgevoerd te worden naar andere voorzieningen (bvb. containerpark in uw gemeente)

3.16.8. Onvoorziene afvalproblemen kunnen worden besproken met de havenmeester.

3.16.9. VVW Leuven vzw heeft de plicht te wijzen op onregelmatigheden in verband met vuilnis en milieu. Overtredingen worden gemeld bij de plaatselijke politie die een verslag zal opstellen.

3.16.10. Alle suggesties die leiden naar een beter afvalbeleid in onze jachthaven zijn zeer welkom bij het bestuur.