Club en Havenreglement

Liever in pdf formaat? Download het hier.

Artikel 1 – Definities

In dit club- en havenreglement (hierna “Reglement”) wordt verstaan onder:

“het Reglement”: dit club- en havenreglement (versie 2 september 2019) dat van toepassing is op elk lid van de vzw, onafhankelijk of het betrokken lid een vaartuig heeft en een vaste ligplaats in de Jachthaven.

“de Jachthaven”: de oppervlakten in de Vaartkom van Leuven en het deel van het kanaal die zich uitstrekt over een lengte van 148,43 meter vanaf de boot ‘den Tube’ en beschreven in de concessieovereenkomst tussen de Club en de NV De Vlaamse Waterweg, alsook de daarbij horende accommodatie.

“het Lid” of “de Leden”: het lid of de leden van de vzw waarvan het lidmaatschap door het Bestuur werd aanvaard en waarop het Reglement van toepassing is. Gasten van het lid (“Gasten”) zijn alle personen die op verantwoordelijkheid en/of uitnodiging aanwezig zijn in de Jachthaven en waarvan het Lid zich sterk maakt dat deze de bepalingen van het Reglement kennen en zullen naleven.

“het Vaartuig”: het vaartuig van het Lid, in beginsel aangemeerd op de vaste ligplaats toegewezen aan het Lid door het Bestuur (“de Ligplaats”).

“het Bestuur”: de raad van bestuur van de vzw.

“de Havenmeester”: de persoon belast met de dagelijkse gang van zaken in de Jachthaven (bereikbaar van 9u tot 12u en van 14u tot 18u op gsm nummer 0498 50 03 87).

Artikel 2 – Doelstellingen van de Club

De Club heeft als doelstelling de uitbating van een aantrekkelijke jachthaven in de Leuvense Vaartkom waar Leden van de Jachthaven een ligplaats toegewezen kunnen krijgen voor hun Vaartuig en gebruik kunnen maken van de voorhanden zijnde accommodatie.

De Club promoot watertoerisme door regelmatig activiteiten te organiseren die in het bijzonder het toervaren en het motorbootvaren ten goede komen en biedt aan de Leden technische en administratieve bijstand bij het beoefenen en beleven van hun hobby.

Al dit gebeurt in goede verstandhouding en nauwe samenwerking met het Leuvense stadsbestuur, de directie en het personeel van de NV De Vlaamse Waterweg en met andere verenigingen.

Artikel 3 – Lidmaatschap

3.1 Om Lid te kunnen worden dient een aanvraag tot lidmaatschap te worden ingediend bij het Bestuur en bij elke aanvraag zal de identiteitskaart van het kandidaat-lid worden uitgelezen. Enkel natuurlijke personen met een vaste verblijfplaats en officieel domicilieadres kunnen Lid worden. Er zijn twee categorieën Leden: (1) Hoofdleden met inwonende gezinsleden en (2) sympathisanten.

3.2. Het Bestuur beslist autonoom over elke aanvraag tot lidmaatschap en lidmaatschap kan slechts aanvaard worden mits betaling door het kandidaat-lid van het lidgeld van toepassing op het moment van de aanvraag van het lidmaatschap (“het Lidgeld”).

3.3. Ingeval van aanvaarding van de aanvraag tot lidmaatschap, neemt het lidmaatschap slechts een aanvang op de datum van ontvangst door de Club van het Lidgeld.

3.4. Het lidmaatschap geldt telkens voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari en eindigend op 31 december. Ingeval van aansluiting als Lid gedurende het jaar, is het Lid het volledige Lidgeld voor het betrokken jaar verschuldigd.

3.5. Wijzigingen van gegevens van Leden (adres, emailadres, telefoonnummer en inwonende gezinsleden van hoofdleden) dienen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 8 dagen te worden gemeld aan het secretariaat van de Club (“het Secretariaat”).

Artikel 4 – Ligplaatsen in de haven

4.1.         Leden die eigenaar zijn van een Vaartuig kunnen een aanvraag indienen bij het bestuur om een Ligplaats toegewezen te krijgen voor een welbepaalde duur dan wel voor een onbepaalde duur die evenwel de duur van het lidmaatschap niet kan overschrijden.

4.2.         Wanneer een lid een Ligplaats aanvraagt is op het moment van deze aanvraag tevens een eenmalige toetredingsvergoeding verschuldigd. Het bedrag van deze toetredingsvergoeding staat vermeld op de website www.vvwleuven.be. Deze toetredingsvergoeding is niet restitueerbaar, ook niet wanneer het aanvragend lid verder afziet van zijn aanvraag, of wanneer het bestuur de aanvraag weigert via een gemotiveerd schrijven.

4.3.         Tevens dient het formulier ‘Aanvraag voor ligplaats’ ingevuld te worden en daarbij alle gevraagde gegevens en informatie te verschaffen, onder meer het eigendomsbewijs van het Vaartuig en een gedetailleerde beschrijving van het Vaartuig. Een Ligplaats kan slechts worden toegewezen door het Bestuur indien het Lid voor minstens de helft eigenaar is van het Vaartuig, dan wel indien de verschillende mede-eigenaars van het Vaartuig Lid zijn.

4.4.         Het Bestuur beslist autonoom over de toewijzing van een Ligplaats. De datum van ontvangst van het aanvraagformulier of de datum van betaling van de toetredingsvergoeding (met de laatste datum wordt rekening gehouden) bepaalt de volgorde van toewijzing van een ligplaats of de plaats op de wachtlijst. Ingeval er sprake is van een wachtlijst bepaalt de volgorde op de wachtlijst de toewijzing. De volgende principes worden door het Bestuur gehanteerd bij de beslissing omtrent de toewijzing, zonder dat het Lid of kandidaat-lid evenwel beroep kan doen op deze principes om een Ligplaats af te dwingen:

 • Bij de toewijzing wordt rekening gehouden met de afmetingen, het type, het uitzicht en de staat van het Vaartuig en indien mogelijk met de wensen van het Lid
 • Voor Vaartuigen met een lengte van meer dan 15 meter zijn slechts een beperkt aantal ligplaatsen beschikbaar.
 • Niet-vaarwaardige Vaartuigen, vaste woonboten, vaartuigen met een commerciële functie kunnen slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden en mits bijzondere overeenkomst met de Club een Ligplaats toegewezen krijgen

4.5.         Ingeval van toewijzing van een Ligplaats zal het Bestuur deze toewijzing communiceren aan het Lid samen met de door het Lid te betalen ligplaatsvergoeding (“de Ligplaatsvergoeding”), dewelke door de Club zal gefactureerd worden. Betaling van de Ligplaatsvergoeding is noodzakelijk opdat gebruik kan worden gemaakt van de Ligplaats.

4.6.         De Ligplaatsvergoeding wordt betaald telkens voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari en eindigend op 31 december. Ingeval van toewijzing van een Ligplaats gedurende het jaar is in beginsel de volledige Ligplaatsvergoeding voor het betrokken jaar verschuldigd. Indien de Ligplaats evenwel wordt toegewezen na 1 juli van het betrokken jaar, zal het te betalen bedrag berekend worden per breuk van de resterende maanden op twaalf, de lopende maand inbegrepen. De Ligplaatsvergoeding is verbonden aan de persoon van het Lid en niet aan het Vaartuig en kan dus op geen enkele wijze overgedragen worden. Einde van het lidmaatschap in de loop van het jaar of de beëindiging van het gebruik of het genot van een Ligplaats in de loop van het jaar geeft geen recht aan het Lid tot terugvordering van een deel van de Ligplaatsvergoeding.

4.7.         Leden die geen Ligplaats hebben in de Jachthaven kunnen zonder vergoeding gebruik maken van een tijdelijke ligplaats in de Jachthaven gedurende maximum dertig dagen per jaar en dit slechts voor een Vaartuig waarvan het betrokken Lid voor minstens de helft eigenaar van is. De schriftelijke aanvraag om een tijdelijke ligplaats toegewezen te krijgen dient te worden gericht aan de Havenmeester of bij afwezigheid het Bestuur en dit tenminste twee weken op voorhand.

4.8.      Een Ligplaats kan op geen enkele wijze gebruikt worden door het Lid als officieel domicilieadres.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Leden

In dit artikel worden de verplichtingen van de Leden waarvan de Leden erkennen dat het essentiële verplichtingen zijn noodzakelijk om de doelstellingen van de Club te verwezenlijken. Inbreuken op deze verplichtingen zullen conform de in artikel 6 vermelde procedure gesanctioneerd worden.

5.1. Verplichtingen inzake betalingen

5.1.1. Leden zijn verplicht om het Lidgeld en de Ligplaatsvergoeding te betalen binnen de 14 dagen na de vraag tot betaling.

5.1.2. Ingeval van laattijdige betaling is het Lid aan de Club van rechtswege vanaf de vervaldag intrest verschuldigd aan een intrestvoet van 8% per jaar, alsook een schadevergoeding van 10% van het bedrag

5.2. Verplichtingen inzake verzekering

5.2.1. Het Lid is verplicht om voor zijn Vaartuig een verzekering af te sluiten bij een bekende, erkende verzekeringsmaatschappij tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid en een dekking van lichtings- en opruimingskosten en dit met afstand van verhaal ten aanzien van de Club. Leden zijn verplicht om jaarlijks een kopie van het geldend verzekeringsbewijs te bezorgen aan de Club door afgifte op het secretariaat. Leden doen afstand van alle mogelijke vorderingen ten aanzien van de Club voor schade niet gedekt door een verzekering en dit uit hoofde van welke oorzaak dan ook en ongeacht het soort schade.

5.2.2. Leden genieten van een aanvullende verzekering van de Club voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden tijdens de door de Club georganiseerde clubactiviteiten. De voorwaarden van deze polis zijn ter inzage op het secretariaat van de Club.

5.2.3. Hoofleden met inwonende gezinsleden genieten bij VVW Recrea vzw, de federatie waarbij de Club is aangesloten, van een aanvullende verzekering voor lichamelijke ongevallen tijdens het beoefenen van toervaren. In deze polis staat dat 75-plussers verplicht zijn jaarlijks een medisch attest af te leveren op het secretariaat teneinde dekking te blijven hebben onder de betrokken polis.

5.3. Verplichtingen in verband met het onderhoud van Vaartuigen

5.3.1. Rekening houdend met het belang van de uitstraling van de Jachthaven, erkennen Leden dat het van essentieel belang is om Vaartuigen zeer goed te onderhouden opdat ze vaarwaardig en net zijn.

5.3.2. Leden met een Ligplaats verbinden zich ertoe om minstens 3 keer per jaar uit te varen.

5.4. Verplichtingen ingeval van een verkoop van een Vaartuig

5.4.1. Ingeval van een verkoop van een Vaartuig is het Lid verplicht om de Club hiervan te verwittigen binnen de 5 werkdagen na verkoop van het Vaartuig en daarbij aan de Club de gegevens over te maken van de nieuwe eigenaar van het Vaartuig. Verkoop van een Vaartuig impliceert onherroepelijk het einde van het recht op de Ligplaats. De Ligplaats kan door het Lid evenwel behouden blijven indien de Ligplaats door het Lid terug in gebruik wordt genomen met een ander Vaartuig waarvan het Lid minstens voor de helft eigenaar is, en voor zover dit Vaartuig werd goedgekeurd door het bestuur.

5.4.2. Ingeval een Vaartuig na verkoop de Ligplaats blijft bezetten verklaart het Lid dat het betrokken Vaartuig heeft verkocht dat alle verplichtingen van dit Reglement van toepassing blijven op het Lid ten aanzien van het Vaartuig en dit tot het moment dat de nieuwe eigenaar door het Bestuur is aanvaard als Lid.

Artikel 6 – Inbreuken op de essentiële verplichtingen

6.1. Ingeval de Ligplaatsvergoeding niet betaald is, een Vaartuig door een Lid niet onderhouden wordt overeenkomstig artikel 5.3 van dit Reglement of vastgesteld wordt dat een Lid geen bewijs heeft verschaft van de in artikel 5.2.1 voorziene verplichte verzekering, kan het Bestuur dit beschouwen als een beëindiging van het lidmaatschap en een einde van het recht op de Ligplaats, indien het Lid de inbreuk niet heeft rechtgezet binnen een termijn van 15 dagen na verzending van een aanmaning bij aangetekend schrijven, dit onverminderd hetgeen bepaald in artikel 5.1.2. Een beëindiging van het lidmaatschap en het einde van het recht op de Ligplaats zal bij het verstrijken van deze termijn per aangetekend schrijven bevestigd worden aan het Lid.

6.2. Ingeval van een beëindiging van het lidmaatschap en/of beëindiging van het recht op de Ligplaats, is het Lid verplicht om het Vaartuig binnen de 30 dagen na de datum van verzending van het schrijven vermeld in artikel 6.1 waarin de beëindiging wordt bevestigd te verwijderen uit de Jachthaven.

6.3. Ingeval de in artikel 6.2 vermelde termijn verstreken is, heeft de Club van rechtswege zonder dat enige verdere aanmaning vereist is, het recht:
– om het Vaartuig te verwijderen van de Ligplaats en te verleggen naar een andere plaats op het Kanaal Leuven-Dijle;
– op een forfaitaire schadevergoeding van € 5.000 (vijfduizend euro), onverminderd en naast het recht op vergoeding voor alle kosten verbonden aan de verwijdering van de Ligplaats, de verlegging naar een andere plaats en eventuele kosten van gerechtsdeurwaarders voor het maken van vaststellingen;
– de verwijdering van het Vaartuig uit de Jachthaven te vorderen voor de bevoegde rechtbank onder verbeurte van een dwangsom.

6.4. De in dit artikel beschreven sancties en procedure kan eveneens gehanteerd worden door het Bestuur ingeval van een grove en herhaalde inbreuk op de in artikel 7 beschreven gebruiksregels.

Artikel 7 – Gebruiksregels

7.1. Algemene gebruiksregels

7.1.1. Zowel Leden als Gasten dienen te beseffen dat de Jachthaven een plaats moet zijn waar het voor iedereen goed vertoeven is en dit betekent dat Leden en Gasten zeer veel aandacht dienen te schenken aan veiligheid, netheid, het milieu en het vermijden van hinder voor andere Leden, Gasten, omwonenden en andere personen.

7.1.2. Leden en Gasten moeten ervoor zorgen dat de poorten tot de steigers en het Havenhuis correct afgesloten en op slot zijn. De hoofdingang van het Havenhuis is gelegen te 3000 Leuven, Vaartkom 49 en de ingang sanitair en afvallocatie te 3000 Leuven, Zeilstraat 2.

7.1.3. Alle onregelmatigheden in de Jachthaven, van welke aard dan ook, dienen onmiddellijk te worden gemeld aan de Havenmeester en aan het Bestuur.

7.1.4. Richtlijnen van de Havenmeester of van het Bestuur dienen door iedereen opgevolgd te worden.

7.2. Specifieke gebruiksregels voor Leden met een Vaartuig

7.2.1. Leden dienen steeds hun Ligplaats te gebruiken en mogen nergens anders in de Jachthaven aanmeren en Ligplaatsen mogen niet aan derden in gebruik gegeven worden.

7.2.2. Vaartuigen dienen steeds in orde te zijn met de geldende reglementeringen en over de nodige attesten te beschikken.

7.2.3. Een lid met een vaste ligplaats kan beschikken over maximaal twee genummerde steigersleutels en/of de code van de steiger aan zijn ligplaats. Hij contacteert hiervoor de havenmeester, verklaart zich akkoord met het sleutelbeheersreglement en betaalt de borgsom voor de ontvangen sleutel(s). Een lid met een vaste ligplaats of een geregistreerd bezoeker kan gebruik maken van het sanitair in ’t Havenhuis, de deur (achteringang) opent met een toegangscode. Op aanvraag wordt  u de code meegedeeld door de havenmeester. De steigersleutels of de toegangscode van de steigers noch de toegangscode van het sanitair mogen worden doorgegeven aan derden. Denk hierbij aan uw verantwoordelijkheid!

7.2.4. Een Vaartuig kan men met een eigen verlengkabel, van minstens 2.5 mm² en bij voorkeur uit één stuk, aansluiten aan het door de Havenmeester aangeduide stopcontact. Deze kabel mag in geen geval hinderend zijn voor de doorgang op de steigers of de kade. Voor de veiligheid is elk stopcontact voorzien van een aardlekschakelaar tot 0,03 Amp. en een zekering van 10 of 16 Amp.

7.2.5. Een Vaartuig kan zich melden voor het bunkeren met leidingwater. Waterkranen met Gardena koppeling zijn voorzien op de kade. De aansluitingen worden met eigen middelen gemaakt. Bij het schoonspuiten van de jachten dient het gebruik van het leidingwater tot het hoogst nodige beperkt te worden. In de winterperiode, 1 november tot 31 maart, kan de watervoorziening afgesloten worden i.v.m. vorstgevaar.

7.2.6. De steigers of kade (ter hoogte van een Ligplaats) worden zuiver en vrij van alle materialen gehouden door het Lid aan wie de Ligplaats werd toegewezen. Fietsen worden in de fietsenrekken geplaatst. Onder geen voorwaarde kunnen Leden of Gasten wijzigingen of constructies aanbrengen aan de Jachthaven of diens uitrustingen.

7.2.7. Het aanmeren en vastleggen van de Vaartuigen in de Jachthaven gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Versleten of niet aangepaste touwen dienen vervangen te worden. Niet-drijvende stootkussens, zoals autobanden, zijn verboden.

7.2.8. Bij het bunkeren van brandstof dienen alle nodige voorzorgen genomen te worden om vervuiling van het milieu, omgeving en/of water (Vaartkom, Kanaal, …) te vermijden.

7.2.9. In de Jachthaven zijn alle werken aan de Vaartuigen die hinderlijk zijn voor het milieu en voor de andere boten verboden (stof, geluidshinder, verfspatten, slijpen, lassen, hogedruk reinigen, verfspuiten en dergelijke). Indien dergelijke werkzaamheden nodig zijn dient men met de Havenmeester contact op te nemen.

7.2.10. Het afdekken van een Vaartuig mag alleen met een esthetisch verantwoord zeil en alleen als ‘winterberging’, namelijk in de periode van 1 november tot en met 31 maart.

7.2.11. Proefdraaien met de schroef is verboden op de Ligplaatsen.

7.2.12. In verband met afval gelden de volgende gebruiksregels/verplichtingen:

 • Ligplaatshouders en passanten in de haven kunnen afval die op de boot verzameld werd in de berging van ’t Havenhuis binnenbrengen. Dit op voorwaarde dat volgende sorteerregels strikt opgevolgd worden
 • De volgende soorten afval kunnen binnengebracht worden:
  • PMD
  • Papier en karton
  • Restafval

De precieze inhoud van deze afvalstromen komt overeen met deze voor huishoudelijk afval en staat beschreven in de berging.

 • de volgende afvalstromen kunnen NIET in ’t Havenhuis binnengebracht worden:
 • Glas: er is een glascontainer op het Engels plein op 50 m van ’t Havenhuis
 • Olie, verfafval en ander klein chemisch afval. Deze vormen van afval dienen correct afgevoerd te worden naar andere voorzieningen (bvb. containerpark in uw gemeente)
 • Oliehoudend water uit de bilge  en de vuilwatertank (zwart water) dienen geloosd te worden aan een daarvoor voorziene afzuiginstallatie.
 • Onvoorziene afvalproblemen worden besproken met de Havenmeester.

7.2.13 De Club heeft de plicht te wijzen op onregelmatigheden in verband met vuilnis en milieu. Overtredingen worden gemeld bij de plaatselijke politie die een proces-verbaal zal opstellen.

Artikel 8 – Privacy

8.1. Met het oog op de verwezenlijking van haar doelstellingen en het lidmaatschap verwerkt de Club persoonsgegevens (gegevens van Leden, bezoekers, enz.). De Club bevestigt dat zij een belangrijke waarde hecht aan de bescherming van deze gegevens. De Club houdt zich aan de wet (onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ‘AVG’) en verwerkt de gegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze. Voor zover gegevens van derden aan de Club worden meegedeeld door het Lid, zoals vb. gegevens van inwonende gezinsleden of gasten, dan is het aan het Lid om deze personen in te lichten over de verwerking en de rechten die zij hebben (verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking of een verzoek tot overdraagbaarheid).

8.2. Indien de Club andere organisaties inschakelt voor de verwerking van persoonsgegevens, dan zorgt de Club ervoor dat deze minimaal voldoen aan de wettelijke bepalingen. De Club heeft een eigen informatieveiligheidsbeleid en past voldoende passende technische en organisatorische maatregelen toe opdat de verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkenen bij de verwerking zijn gewaarborgd. Deze maatregelen zijn afgestemd op het risico van de verwerking. De Club zorgt voor de veiligheid en het goede gebruik van de toegangscodes, gebruikersnamen en wachtwoorden, alsook voor het regelmatig wijzigen van deze codes en wachtwoorden, om toegang te hebben tot de persoonsgegevens en ze te verwerken. De Club verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen opdat al wie toegang heeft tot de persoonsgegevens op een vertrouwelijke manier omgaat met codes en wachtwoorden.

8.3. De Club informeert het Lid zonder onredelijke vertraging, via e-mail, zodra er kennis is genomen van een mogelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens.

Artikel 9 – Bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de verhouding tussen de Club, de Leden en de Gasten en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil in verband met de interpretatie, uitvoering van dit Reglement en de toepassing in de praktijk ervan.