Privacyverklaring

Privacyverklaring van VVW Leuven vzw

VVW Leuven vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VVW Leuven vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houden tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VVW Leuven vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
VVW Leuven vzw
Vaartkom 49
3000 Leuven
info@vvwleuven.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door VVW Leuven vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 •  om een ligplaats te bekomen in de haven en te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VVW Leuven vzw (uitvoering overeenkomst)
 • om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen (betrokkene dient VVW Leuven vzw te verwittigen indien zij geen nieuwsbrieven en uitnodigingen wensen te ontvangen)
 • om de administratie rond facturatie en verzekeringen te kunnen voeren (wettelijk verplicht)
 • om in noodsituaties (bv. zinkende boot, schade ed.) de betrokkene te kunnen bereiken

Welke gegevens worden door ons verzameld?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, vervaldag, rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Gegevens van uw boot: verzekering (inhoud en geldigheid), naam, maten en gewichten, registratienummer

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van uw lidmaatschap en verzekering (VVW vzw)
 • Het verzorgen van de internetomgeving (1EUROhosting)
 • Het verzorgen van de IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, administratie, boekhouding, ….)
 • Het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. (Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij verplicht deze gegevens af te geven.)
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen: wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger (het schriftelijk doorgeven van de persoonsgegevens door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger wordt aanzien als schriftelijke toestemming).

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

VVW Leuven vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van wat de wet is vereist. De gegevens worden niet langer bijgehouden dan 5 jaar na laatste gebruik (lidmaatschap).

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens VVW Leuven VZW van uw gegevens kennis hebben kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysische of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.
 • Met derde partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wie verwerkt uw gegevens vanwaar komen deze en waar worden ze bewaard?

Uw gegevens worden verwerkt door de secretaris van VVW Leuven vzw.
Uw gegevens zijn opgeslagen in een Excel bestand dewelke opgeslagen is in “onedrive.live.com”.
De gegevens die wij opslagen worden verkregen door uw inschrijving bij activiteiten via de website, uw aanvraag voor lidmaatschap of uw vrijwillige opgave.

Uw rechten omtrent uw gegevens!

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website.
Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
VVW Leuven vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen wij een aankondiging doen op onze website.